Današnji je standard tzv. ventilirani krov koji štiti elemente krovne konstrukcije od propadanja i jedan je od nužnih preduvjeta zdravog života i ugodnog boravka u potkrovlju.
Ventilirani krov omogućuje konstantno strujanje zraka po čitavoj površini krovnih ploha u sloju između pokrovnog materijala (crijep, lim, šindra i sl.) i same krovne konstrukcije, gdje zrak ulazi pod strehom i izlazi kroz odzrake pri sljemenu krova. Njime se odvaja materijal pokrova, zajedno s letvama na koje je pričvršćen, od ostatka krovišta.

Koji je učinak ventiliranog krova?

U ljetnom periodu akumulirana toplina crijepa, lima ili nekog drugog pokrova ne prenosi se na unutarnji prostor, nego se provjetrava strujanjem zračnog sloja. Također, ventilira se i odvodi vlaga koja iz vanjskog prostora prodire u crijep pri visokim vanjskim temperaturama, koja može prouzročiti truljenje letvi na koje se crijep montira. U zimskom periodu prirodno strujanje zraka isušuje vlagu ispod pokrova (koja se pri nižim temperaturama pretvara u led) i tako štiti drvenu konstrukciju i toplinsku izolaciju od oštećenja.

Kako napraviti ventilirani krov?

Provjetravana zračna šupljina ispod pokrova kosog krova formira se postavljanjem drvenih kontraletvi na rogove u uzdužnom smjeru i povrh njih letvi za montažu pokrova u poprečnom smjeru. Veličinu razmaka između letvi određuje vrsta pokrova, a visina ventiliranog sloja ovisi o nagibu krovne plohe i dužini roga – što je nagib krovne plohe blaži, a rogovi dulji, visina ventiliranog sloja se povećava. Ispod zračnog sloja postavlja se dodatni zaštitni materijal – vodonepropusna i paropropusna folija – direktno na rogove ili preko daščane oplate. Folija sprečava prodor kondenzata i oborinske vode u slojeve krova, a istovremeno omogućuje prirodni proces difuzije vodene pare i „disanje“ unutarnjeg prostora.

U zimskom periodu prirodno strujanje zraka isušuje vlagu ispod pokrova (koja se pri nižim temperaturama pretvara u led) i tako štiti drvenu konstrukciju i toplinsku izolaciju od oštećenja.

Pravilnom izradom i montažom svih elemenata krova (drvene konstrukcije, toplinske izolacije, parne brane, unutarnje obloge, vodonepropusne/paropropusne folije, krovnog pokrova te limarskih opšava i sustava za odvodnju oborinske vode s krova) i stručnim rješavanjem detalja eventualnih toplinskih mostova produljuje se vijek trajanja konstrukcije i svih ugrađenih materijala. Na taj način potkrovlje ostaje suho – zimi toplo, a ljeti hladno – i stvara se zdrava i ugodna unutarnja klima.