Odabrani način grijanja osigurat će ugodnu unutarnju klimu u stambenom prostoru tijekom hladnijeg doba godine. Kemijska energija goriva procesom izgaranja pretvara se u toplinsku energiju, a prilikom sagorijevanja javljaju se dimni plinovi koje je potrebno usmjeriti u vanjski prostor. Dimni plinovi imaju višu temperaturu nego okolni zrak, lakši su i dižu se stvarajući uzgon koji uzrokuje strujanje plinova. Princip rada dimovodnog sustava temelji se upravo na podtlaku koji se stvara u dimnjaku. Što je veća temperaturna razlika između dimnih plinova i okolnog zraka te što je dimnjak viši, veći je i podtlak i dimnjak bolje vuče bez obzira na utjecaj vjetra.

Dimnjak je okomiti kanal u zgradi ili uz pročelje zgrade koji služi za kontrolirano odvođenje dimnih plinova nastalih izgaranjem u ložištu u okolicu. Sastoji se od nosive konstrukcije s jednom ili više unutarnjih cijevi za protok dimnih plinova.

Zadatak dimnjaka je neometano odvesti dimne plinove u okolinu, spriječiti nekontrolirani ulaz dimnih plinova u prostoriju, osigurati podtlak te kontrolirano odvesti kondenzat nastao kondenziranjem dimnih plinova. Za siguran i trajan rad sustava moraju biti zadovoljeni uvjeti statičke stabilnosti, termodinamike, protupožarne zaštite te građevinske fizike u smislu otpornosti materijala na visoke temperature dimnih plinova i stvaranje kondenzata uslijed razlika u temperaturi.

Što treba znati o dimnjacima? 9

Kako izvesti novi dimnjak?

Odabir materijala i pravilno dimenzioniranje dimnjaka veoma je važno za ispravno funkcioniranje instalacije grijanja i stoga ga treba prepustiti stručnim osobama. Dimenzija dimnjaka određuje se prema odabranom sustavu grijanja, vrsti goriva, tipu i broju ložišta te režimu grijanja. Dimnjak treba projektirati tako da ima odgovarajući presjek za količinu dimnih plinova nastalu sagorijevanjem i dovoljnu visinu kako bi se osigurao potrebni podtlak. Za siguran i trajan rad sustava, ložište, spojna dimovodna cijev i dimnjak moraju međusobno biti usklađeni.

Osim dimnjaka uz ložište centralnog grijanja, dobro je predvidjeti i dodatnu vertikalu tzv. pričuvnog dimnjaka koji se koristi kada dođe do kvara na sustavu grijanja. Takva vertikala najčešće se smješta unutar prostora dnevnog boravka i na nju se spaja kamin ili peć koja, osim zagrijavanja, interijeru daje posebnu estetsku i ambijentalnu vrijednost. Ako se planira grijanje na kruto gorivo, promjer dimnjaka tada je veći.

Što treba znati o dimnjacima? 10

Kako se priključiti na postojeći dimnjak?

Za svako novo priključenje na postojeći dimnjak potrebno je zatražiti pregled dimnjaka za priključenje novog trošila i izdavanje nalaza koji izdaje isključivo ovlaštena područna dimnjačarska služba koja ima koncesiju za određeno područje. Ukoliko je nalaz za priključenje novog trošila negativan, treba krenuti u sanaciju dimnjaka.

Kako sanirati postojeći neispravni dimnjak?       

Urušavanje dimnjaka, požar, trovanje ugljičnim monoksidom česte su teme crnih kronika pa se sigurnosti života, zdravlja i imovine posvećuje velika pažnja. Neispravne dimnjake potrebno je što prije sanirati. Zahvati danas više nisu tako komplicirani i skupi kao nekada. Potrebno je također napraviti proračun s obzirom na ranije navedene elemente i zatečeno stanje. U postojeći gabarit dimnjaka uvlači se cijev od nehrđajućeg čelika ili polipropilena, što ovisi o vrsti ložišta (kotla, bojlera). Sanacija dimnjaka potrebna je i prilikom prelaska na novu vrstu goriva.

Kako održavati dimnjak i uređaj za loženje?                    

Najmanje jednom godišnje potrebno je obaviti redoviti pregled i čišćenje dimnjaka i uređaja za loženje. Dimnjak i ložište treba pregledati i prije prve uporabe, kao i prije ponovne uporabe ako se sustav nije koristio dulje od godinu dana.   Korisnik je dužan omogućiti ovlaštenom dimnjačaru pristup do dimnjaka, vratašca za čišćenje i uređaja za loženje.

Ovlaštenog dimnjačara treba zvati na izvanredni pregled ukoliko dimnjak ne vuče dobro, kada dolazi do povratnih plinova, kada se osjeti neugodan miris, kada dolazi do vlaženja površine dimnjaka uslijed slijevanja kondenzata, kada senzor na plinskom uređaju za loženje upozorava na nepravilan rad dimnjaka i slično. Redovita provjera ispravnosti garancija je sigurnosti života i imovine.

Što treba znati o dimnjacima? 11
Što treba znati o dimnjacima? 10
Što treba znati o dimnjacima? 9