Planirate li proširiti svoj životni prostor i preurediti tavan u potkrovni stan, jedan od koraka u istraživanju stambenog potencijala jest provjera mogućnosti pristupa potkrovlju. Potrebno je ispitati zadovoljava li postojeće stubište svojom kvalitetom, veličinom i nagibom ili treba izvesti novo. Ako je potkrovlje dostupno sa zajedničkog stubišta u stambenoj zgradi, tada ne treba brinuti oko pristupa u stan. No ako se planira proširenje stana ili kuće na tavanski prostor koji je ranije bio dostupan tek izvlačnim ljestvama koje su zadovoljavale povremeni odlazak na tavansko spremište, tada treba razmišljati o novom stubištu. Ovaj dio planiranja je oblikovno, funkcionalno i konstruktivno zahtjevan pa za najbolje rješenje svakako treba potražiti savjet arhitekta.

Položaj stubišta u potkrovlju

Pri projektiranju novog stubišta potrebno je u nižoj polaznoj etaži rezervirati prostor dovoljne veličine koji će po vertikali povezati buduće potkrovlje bez narušavanja funkcija postojećeg stana. To često nije tako jednostavno pa ponekad znači i žrtvovanje nekoliko kvadrata i preinake u tlocrtnom rasporedu. Stubište i ulaz u potkrovlje isto tako odredit će tlocrtnu dispoziciju svih prostorija gornje etaže. Dobra tlocrtna organizacija postavlja sve grupe prostorija u ispravan međusobni odnos koristeći najpovoljnije orijentacije prema stranama svijeta te omogućuje funkcioniranje svake prostorije uz što manje i kraće komunikacijske veze. Racionalnim rasporedom smanjuju se predugi hodnici i nepotrebna potrošnja neiskorištenih kvadrata.

Položaj stubišta u potkrovlju 2

Veličina prostora koji će po vertikali povezati dvije etaže ovisi o izboru najpovoljnijeg tlocrtnog oblika stubišta. Različitom konceptu uređenja odgovarat će različita stubišta: pravocrtna jednokraka, dvokraka s paralelnim krakovima ili L-oblika, trokraka ili četverokraka, zavojita, djelomično zavojita – u kombinaciji ravnih i klinastih stuba, kao i segmentna, polukružna, kružna ili eliptična.                    

Položaj stubišta u potkrovlju 3

Ukoliko visine krovišta dozvoljavaju, najbolje je da stubište bude izvedeno na istom mjestu kao na nižim katovima. No ponekad to nije moguće i tada treba pripaziti na zamku koja leži u visinama krovnih elemenata. Stoga pažljivo treba izmjeriti postojeće stanje konstrukcije i iscrtati stubišni krak s gabaritom krova pa na taj način provjeriti visine, kako se ne bi dogodilo da mjesto pristupa na višu etažu bude prenisko za kretanje.

Osnovni je naputak predvidjeti tlocrtno mjesto stubišta na kojem će stubišni krak biti usmjeren tako da se pristupom u potkrovlje izbjegnu elementi konstrukcije koji nisu visine barem 1,90 m iznad planiranog gotovog poda gornje etaže. To se rješava definiranjem smjera penjanja u pravcu okomitom na sljeme krova. Penjući se s niže etaže, usmjeravamo se prema prostoru kojem visina raste prema najvišoj točki krova.   

Položaj stubišta u potkrovlju 4

Za ugodni hod po stubama bez napora, valja pripaziti na pravila u projektiranju kao što su povoljni nagib stubišnog kraka, odnos širine i visine stube, položaj hodne linije i detalj presjeka same stube. Nagib stubišnog kraka u zgradama namijenjenima stanovanju koji osigurava penjanje bez zamaranja kreće se između 30 i 35°. Strmo stubište nagiba i do 45° zauzima puno manje mjesta, ali nije tako ugodno za penjanje. Može se primijeniti na manje frekventnim putevima za povremeno korištenje. Potrebno je samo pomisliti kako se po njima popeti ako želite bolesnom djetetu u postelji njegove potkrovne sobe odnijeti vrući čaj ili juhicu. Uz laki hod, važan je i osjećaj sigurnosti prilikom penjanja pa je preporuka ugraditi ogradu s otvorene strane u visini 1 m, mjereno od sredine stube do vrha rukohvata.

Svi ovi elementi podloga su za oblikovno rješenje, a potom i konstrukcijski posao s odlukom na koji način izvesti prodor kroz međukatnu konstrukciju u potrebnom gabaritu bez ugrožavanja temeljnih zahtjeva za građevinu što se tiče mehaničke otpornosti i stabilnosti.

Položaj stubišta u potkrovlju 5

Stubište u interijeru posebna je inspiracija. Izbor materijala za izvedbu stubišta određuje stil i ugođaj koji se žele postići. Drvo, čelik, kaljeno staklo ili kombinacija materijala obilježavaju suvremene interijere stvarajući atrakciju u doživljaju prostora. 

Položaj stubišta u potkrovlju 6

Mali rječnik pojmova u tekstu:

Tlocrtna dispozicija – tlocrtni razmještaj, raspored