Koristeći pet principa zvučne zaštite osigurat ćemo mir u svome domu, željeni zvučni komfor i dobre odnose sa susjedima.

Promatranjem širenja zvučnoga vala ustanovljeni su principi kojima se pri građenju povećava razina zvučne zaštite. Kada zvučni val na putu od izvora buke dođe do neke pregrade, jedan njegov dio reflektira se od površine i ostane u prostoriji u kojoj je smješten izvor, dio zvučnog vala upije materijal pregrade i pretvara ga u toplinu, a samo dio prođe kroz prepreku i prijeđe u drugu prostoriju. Smanjenje razine buke koja se prenosi preko određene pregrade karakteristika je građevinskog materijala koju nazivamo zvučno-izolacijska moć.

Princip mase

Bolju zvučno-izolacijsku moć imat će materijal koji ima veću masu jer će prijenos zračnoga zvuka bit teži ako je prepreka tromija i teža. Zbog toga je armiranobetonska stijena bolji zvučni izolator od zida od šuplje opeke, ali je s aspekta toplinske zaštite situacija upravo obrnuta. Povećanjem mase pregradnog zida poboljšat će se zvučna izolacija. To vrijedi za redukciju zračnoga zvuka, ali ne i za udarni zvuk.

Zvučna izolacija zida između dviju prostorija bit će zadovoljavajuća ako budu prekinuti putovi provođenja vibracija kroz podove i stropove.

Princip transmisije – provođenja zvuka

Zvučni se valovi od izvora buke šire direktnim putem, preko zajedničke pregrade, ali i bočnim putem, uzduž bočnih zidova, međukatnih konstrukcija – poda i stropa te prozora, vrata, instalacijskih kanala i sl. Prije se mislilo da je zvučna izolacija između dviju prostorija određena zvučnom izolacijom same pregrade. No zvuk iz susjedne prostorije ne prolazi samo kroz razdjelni građevinski element, nego i zaobilazno, kroz susjedne elemente. Zvučna izolacija između prostorija bit će utoliko dobra, ukoliko kvalitetno budu riješene i sve susjedne pregrade kojima se šire zvučni valovi. Zvučna izolacija zida između dviju prostorija bit će zadovoljavajuća ako budu prekinuti putovi provođenja vibracija kroz podove i stropove.

Princip apsorpcije

Ugradnja apsorbirajućih materijala, kao što je mineralna (kamena ili staklena) vuna, smanjuje razinu zvuka koji se prenosi kroz pregradu. Vlaknasta struktura omogućuje upijanje buke. Dio zvučnih valova apsorbira se i ne prenosi u susjednu prostoriju. Zvučna energija prolaskom kroz meku strukturu razbija se i pretvara u toplinsku energiju. Tako će umetanje apsorpcijskog materijala u šupljine između konstrukcijskih elemenata značajno povećati izolacijsku moć pregrade.

Obodni spoj zida prema podu i stropu potrebno je izolirati mekim prigušnim materijalom. Treba izbjeći bilo kakve krute veze kroz koje se prenose vibracije.

Princip odvajanja

Poboljšanje zvučne izolacije postiže se odvajanjem slojeva pregrade. Dvostruke pregrade sastoje se od dva dijela međusobno odvojena slojem zraka (tzv. zračni džep) koji reducira zvuk ili slojem apsorbirajućeg materijala koji upija zvučne valove. Takva su rješenja primjenljiva ugradnjom suhomontažnih pregrada od gips-kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji. Na svim mjestima kontakta s osnovnom konstrukcijom potrebno je ugraditi elastični materijal koji sprečava širenje zvučnih valova. Obodni spoj zida prema podu i stropu potrebno je izolirati mekim prigušnim materijalom. Treba izbjeći bilo kakve krute veze kroz koje se prenose vibracije.

Princip rezonancije

Zvučni val koji se širi kroz pregradu ima određenu frekvenciju osciliranja koja se ponekad može poklopiti s frekvencijom cijelog sustava pregrade, što nazivamo rezonancijom. Povećanjem amplituda oscilacije tijekom vremena povećava se jačina prenesenog zvuka. Ovaj problem rješava se ugradnjom elastičnih materijala koji prigušuju amplitudu osciliranja.

Pet principa zvučne zaštite 5

Osnovni preduvjet koji treba zadovoljiti je kvalitetna i stručna ugradnja pregrada i obloga koja uključuje prekid zvučnih mostova, tj. svih prodora i otvorenih sljubnica kroz koje se zvuk direktno prenosi u susjednu prostoriju, zaobilazeći izolaciju. Zvučni most čine i svi kruti spojevi građevinskih elemenata preko kojih se prenose zvučne vibracije. Brtvljenjem ugrađenih pregrada po svim bridovima upotrebom elastičnih materijala, zvučni mostovi svedeni su na minimum.

Kombinacijom različitih tehničkih rješenja koja uključuju pet principa zvučne zaštite moguće je stvoriti dom u koji se povlačimo nakon napornog dana kako bismo se posvetili sebi, svojim bližnjima i uživali u miru, bez nepotrebne buke.